Земеделски прикачен инвентар от Орудица, Елхово

Проект към ОПИК на Министерството на финансите
Фирма ОРУДИЦА 2000, гр. Елхово, е водещ производител на земеделски прикачен инвентар. Наред с производството на селскостопански прикачен инвентар, дейността на фирмата се допълва и от металолеене и производство на водопроводна арматура.

Фирма ОРУДИЦА 2000 произвежда:

Земеделски прикачен инвентар

  1. Хидравлични и прикачни валяци, както и инвентар за селскостопански машини и резервни части за тях.
  2. Навесни култиватори за слята обработка.
  3. Навесна брана.
  4. Продълбочител.
  5. Раздробители.

Свързващи eлементи за водопреносни мрежи

"ОРУДИЦА-2000" е известена и утвърдена на българския пазар като производител на свързващи елементи за водопреносни мрежи и системи за питейно - битово водоснабдяване и напоителни системи.

  1. Чугунени отливки - фасонни части и водопроводна арматура - жиба, фланцови съединения, скоби водовземни, чугунени фланци, капаци шахтови, скари шахтови, охранителни гърнета за спирателен кран и др.
  2. Стоманени фланци и изделия за водопроводи.
  3. Пожарни хидранти.

Потребители на произвежданата от дружеството продукция са областните и общински дружества в системата на В и К в цялата страна, частните водни сдружения в напоителната дейност на селскостопански полета, множество частни и общински строителни фирми.

В дружеството е внедрена система за управление на качеството съгласно изискванията на ISO 9001:2000 , Сертификат № QS - 5019 HH на "GL".

ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост

от "ОРУДИЦА 2000" ООД

Адрес: гр.Елхово, ул."Александър Стамболийски" №169
Телефон :0478 / 88132, GSM:0888787952
Е-mail: orudica@mail.bg
Управител на фирмата: Здравко Апостолов Станев

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно намерение за:

Закупуване на ново енергоспестяващо оборудване - металообработващи машини с цифрово-програмно управление, което ще допринесе за по-ефикасното използване на ресурси, част от процеса за производство на селскостопански прикачен инвентар и чугунени фасонни части.

Инвестицията ще бъде извършена на територията на съществуващо предприятие в гр.Елхово, ПИ с идентификатор 27382.500.32, обект – производствен обект за черна и цветна металургия.

Мнения и възражения се приемат в 14 (четиринадесет)-дневен срок от дата на публикуване на обявата на тел.:0888787952 - Здравко Станев - Управител, или на e-mail: orudica@mail.bg

Научете още за фирма Орудица 2000